Allmänna villkor provkörning

Allmänt:

1. Dessa Allmänna villkor är tillämpliga vid provkörning av fordon tillhandahållna av FSC Bilar AB (556048-9337) inom ramen för konceptet ”Citroën GO”.

2. De Allmänna villkoren ska träda ikraft då kunden genomför en bokning av provkörning via en av FSC Bilar AB tillhandahållen hemsida och äga tillämplighet till dess att provkörningen avslutats, eller tills dess att sådana processer, betalningsärenden eller motsvarande som kan uppstå till följd av provkörningen till fullo avslutats eller genomförts.

3. Genom provkörning av ett fordon inom ramen för Citroën GO ingås inte ett avtal om köp eller leasing av fordon på vilket Distansavtalslagens (2005:59) regler ska äga tillämplighet, ej heller ingås ett avtal om köp eller leasing av fordon mellan kund och FSC Bilar AB.

4. FSC Bilar AB ansvarar för att fordonet innehar nödvändigt försäkringsskydd under provkörningen.

Provkörning:

5. För provkörning krävs giltigt körkort. FSC Bilar AB kommer att kontrollera kundens körkort mot Vägtrafikregistret innan provkörning kan påbörjas.

6. Provkörning kan ske tillsammans med Citroën GO ambassadör alternativt av kunden ensam. Om kunden väljer att provköra utan Citroën GO ambassadör gäller vad som stadgas i punkt 7 nedan.

7. Då kunden provkör bil utan medföljande Citroën GO ambassadör får provkörning maximalt pågå under 30 minuter och/eller totalt 20 kilometer.

8. FSC Bilar AB förbehåller sig rätten att debitera kunden för ev. överskriden maxdistans och/eller överskriden maxtid med en grundavgift om 500 SEK samt en tilläggskostnad per överskridande mil uppgående till 20 SEK/mil. Kostnad faktureras kund senast 15 dagar efter genomförd provkörning.

Avbokning:

9. Avbokning av provkörning ska ske senast 3 timmar innan avtalad provkörningstid. Vill du avboka en provkörning? Kontakta vår kundtjänst.

10. För avbokning senare än 3 timmar innan inbokad tid för provkörning eller då kunden ej genomför inbokad provkörning (”no-show”) förbehåller sig FSC Bilar AB rätten att debitera kunden ett belopp motsvarande kostnader för framkörning och iordningställande av fordon uppgående till 1 000 SEK. Kostnad faktureras kund senast 15 dagar efter datumet för inbokad provkörning.

Hantering av personuppgifter:

11. För att leverera en tjänst till kunden inom ramen för Citroën GO och hantera provkörning av fordon behöver FSC Bilar AB behandla vissa personuppgifter.

12. FSC Bilar AB är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av personuppgifter och behandlingen genomförs alltid i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, däribland Dataskyddsförordningen (EU 2016/679 (”GDPR”)).

13. Genom att genomföra denna bokning bekräftar kunden att denne tagit del av de särskilda villkoren för personuppgiftshantering som återfinns här och godkänner, genom att acceptera dessa allmänna villkor, denna behandling av personuppgifter.

Ansvarsbegränsning

14. FSC Bilar AB är inte ansvarig gentemot kunden för direkt eller indirekt skada som uppstår med anledning av kundens provkörning.

15. Kunden ansvarar för alla sådana skador som uppstår i samband med provkörningen och för vilka kunden anses vara vållande. Kunden ansvarar vidare för alla sådana avgifter t.ex. parkerings- eller fortkörningsböter, som kunden ådrar sig i samband med provkörningen.


Dessa allmänna villkor uppdaterades senast 2019-02-08.