Allmänna villkor förbokning av fordon Citroën GO

Allmänt:

1. Dessa Allmänna villkor är tillämpliga vid förbokning av fordon tillhandahållna av FSC Bilar AB (556048-9337) inom ramen för konceptet ”Citroën GO”.

2. De Allmänna villkoren ska träda ikraft då kunden förbokar ett fordon via en av FSC Bilar AB tillhandahållen hemsida och äga tillämplighet till dess att bindande leasingavtal tecknas mellan kund och leasegivaren.

3. Leasegivare inom ramen för Citroën GO är DNB Bank ASA, filial Sverige.

4. Fullständiga avtalsvillkor för privatleasing inom ramen för Citroën GO återfinns här.

5. Genom förbokning av ett fordon inom ramen för Citroën privatleasing på internet ingås inte ett avtal om köp eller leasing av fordon på vilket Distansavtalslagens (2005:59) regler ska äga tillämplighet, ej heller ingås ett avtal om köp eller leasing mellan kund och FSC bilar AB (Citroën).

6. Ett bindande leasingavtal tecknas mellan kund och leasegivaren i samband med att bilen avhämtas hos vald återförsäljare.

Kreditprövning:

7. För att kunna genomföra en förbokning av fordon inom ramen för Citroën GO behöver FSC Bilar AB genomföra en kreditprövning av kunden.

8. Genom att godkänna dessa allmänna villkor godkänner kunden att en sådan kreditprövning genomförs.

9. FSC Bilar AB förbehåller sig rätten att neka leverans av tjänster inom ramen för Citroën GO vid icke-godkänd kreditprövning.

Leverans & avbokning:

10. Kund har rätt att kostnadsfritt avboka (ångra) sin förbokning under förutsättning att meddelande härom ges till Citroën senast 5 arbetsdagar efter datumet för genomförd bokning. Vill du avboka? Kontakta vår kundtjänst.

11. För avbokningar som sker senare än 5 arbetsdagar efter datumet för genomförd bokning förbehåller sig FSC Bilar AB att debitera kunden kostnad för transport och iordningställande av fordonet för leverans uppgående till SEK 4 000. Sådan kostnad faktureras kund senast 15 dagar efter att sen avbokning enligt denna punkt har konstaterats.

12. Vid leveransförsening överstigande 4 veckor från datumet för genomförd bokning och som beror på omständigheter för vilka kunden ej ansvarar, har kunden rätt att avboka tjänsten utan avgift.

Hantering av personuppgifter:

13. För att leverera en tjänst till kunden inom ramen för Citroën GO och hantera förbokning av fordon behöver FSC Bilar AB behandla vissa personuppgifter.

14. FSC Bilar AB är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av personuppgifter och behandlingen genomförs alltid i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, däribland Dataskyddsförordningen (EU 2016/679 (”GDPR”)).

15. Kunden bekräftar härmed att denne tagit del av de särskilda villkoren för personuppgiftshantering som återfinns här och godkänner, genom att acceptera dessa allmänna villkor, denna behandling av personuppgifter.

Dessa allmänna villkor uppdaterades senast 2019-02-08.